ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติวิชางานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตลดา กองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,13:14  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง การร้อยมาลัย ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตลดา กองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,13:12  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายณเอก อึ้งเสือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,10:08  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนเรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตลดา กองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,07:49  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..