กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุรุชา หอณรงค์ศิริ
ครู คศ.2

นายวิชยวัฒน์ ทำแกว
ครู คศ.2

นางสาวธวัลรัตน์ แก่นจันทร์
ครู คศ.2