วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)

        “ลูกพระยาศรีฯ ลายมือดี มีปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรมนำสู่สากล  ทุกคนมีส่วนร่วม


พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

2. สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ                       

4. สนับสนุนด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการ

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง

    มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง

6. สร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและเอื้อ

    ต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Goals)

1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2. บุคลากรมีคุณภาพ

3. นักเรียนและบุคลากรมีขวัญกำลังใจ

4. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

5. นักเรียนมีคุณภาพ

6. สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะ

7. สถานศึกษามีบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

8. สถานศึกษามีการบริการที่ดี และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ                  

9. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบุคลากร

3.   ยุทธศาสตร์การสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร และนักเรียน

4.   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน

6.   ยุทธศาสตร์การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน

7.   ยุทธศาสตร์การสร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้

8.   ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมด้านบริการที่ดีผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

9.   ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

ปรัชญาการศึกษา

        นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

        “แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี”

คำขวัญโรงเรียน
        วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน
สีประจำโรงเรียน

        ฟ้า - เหลือง

           ฟ้า       หมายถึง  แสงสว่าง รอบรู้ ก้าวไกล

          เหลือง  หมายถึง  ความเยือกเย็น อ่อนหวาน มีคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
        ต้นโพธิ์
อักษรย่อชื่อโรงเรียน

           ท.

         ฉ.ช. ๒