กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเรณู กู้เกียรติกาญจน์
ครู คศ.3

นางสำรวย พนมไพรัตน์
ครู คศ.3

นายนริศ ลาภังยะวิทย์
ครู คศ.2

นายโกศล พิมพ์วงศ์
ครู คศ.1