ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2536  โดยเทศบาลรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 4,626,000 บาท  โดยก่อสร้างอาคารเรียนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้นมีขนาดกว้าง 10.50 x 30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลชั้น 2 และชั้น 3 แบ่งเป็นห้องเรียนขนาด 6 x 8 เมตร ชั้นละ 5 ห้องเรียน  รวมเป็น 10 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องโถงอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 x 30 เมตร พร้อมก่อสร้างโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวตามแบบแปลนของเทศบาลขนาดกว้าง 5 x 25 เมตร  สิ้นค่าก่อสร้าง 460,000 บาท และก่อสร้างส้วมคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวตามแบบแปลนเทศบาลขนาดกว้าง   4.50 x 12 เมตร จำนวน 9 ห้อง เป็นส้วมหญิง 5 ห้อง ชาย 4 ห้อง  สิ้นค่าก่อสร้าง 187,200 บาท ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่  22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2536 โดยท่านนายกสุทิน เผือกพูลผล  เมื่อเวลา 11.25 มีนายกลยุทธ  ฉายแสง เป็นเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา

เทศบาลได้ตั้งชื่อโรงเรียนที่สร้างว่า โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดยได้อัญเชิญบรรดาศักดิ์ราชทินนามพระยาศรีสุนทรโวหาร ต้นสกุล อาจารยางกูร ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางภาษาและหนังสือมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน ซึ่งท่านเป็นชาวฉะเชิงเทรา โดยกำเนิดที่ตำบลโสธร แขวงเมืองฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในสมัยรัชกาลที่ 2  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยเปิด ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนรวม 208 คน  มีครู 9 คน

                        การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ที่สำคัญ มีดังนี้

            ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนตามแบบแปลนของเทศบาลเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ขนาด 10.50 x 18 เมตร พร้อมห้องมุขชั้น 2  ขนาด 4 x 6 เมตร เพื่อจัดเป็นห้องบริหาร จำนวน 1 ห้อง ส่วนชั้น 2 และชั้น 3 จัดเป็นห้องเรียนขนาด 8 x 9 เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรียนรวมเป็น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุดขนาด 8 x 18 เมตร จำนวน 1 ห้อง สิ้นค่าก่อสร้าง 2,690,000 บาท (เงินอุดหนุน 1,963,700 บาท เป็นเงินรายได้เทศบาลสมทบ 726,300 บาท) และได้รับงบประมาณต่อเติมโรงอาหารตามแบบแปลนเทศบาล เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด 15 x 25 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 1,345,600 บาท                       

              ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจให้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนตามแบบแปลนของเทศบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ขนาด 10.50 x 18 เมตร ชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3 จัดเป็นห้องเรียนขนาด 8 x 9 เมตร ชั้นละ 2  ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

            ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สูง ชั้น ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท. 4 / 12 เริ่มก่อสร้าง 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2545   แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2546  ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท. ชั้นลอย (ปรับปรุง 2545) ใช้งบประมาณ 8,165,000 บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล เป็นเงิน 4,685,000 บาท และเงินจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล 3,480,000 บาท)

            ปีงบประมาณ 2548  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบมาตรฐาน สน.ศท. 4/12 เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ขอขยายเวลาการก่อสร้าง 93 วัน แล้วเสร็จตามสัญญาวันที่ 14  กันยายน พ.ศ. 2549 ใช้งบประมาณ 9,290,000 บาท (โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,910,000 บาท  บาท และเงินจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล 2,380,000)

            สำหรับงบประมาณค่าก่อสร้างที่เป็นเงินงบประมาณของเทศบาลที่ได้จัดสรรเป็นค่าก่อสร้างตั้งแต่เปิดเรียนมีดังนี้

1.    ก่อสร้างเสาธงขนาด ฐานกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร  ตัวเสาธงทำด้วยเหล็กสูง 16 เมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้าง เป็นเงิน 130,000 บาท

2.    ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนขนาดสูง เมตร ยาว 10 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 100,000  บาท

3.    ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50  เมตร  จำนวน 4 ถังใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 25,000  บาท

4.    ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำหน้าอาคารเรียนขนาดกว้าง  เมตร  ยาว  150  เมตร  ใช้งบประมาณการก่อสร้าง เป็นเงิน 858,800  บาท

5.    ก่อสร้างอ่างล้างหน้า  ล้างมือใช้งบประมาณ เป็นเงิน 20,000  บาท

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีพนักงานครู   50 คน นักเรียน 1,147 คน  โดยมีนายพนมไพร คำขจร  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางญาณิฐา  พิชฌาโชติภัช  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ, นางอรทิพา  เกตุมะยูร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  และนางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ