กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัตนา พลอยสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญมี ศรีไพบูลย์
ครู คศ.2

นายสุรพงศ์ เสงี่ยมวงษ์
ครู คศ.3