ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวธภัทร เรืองฉาย
ผช.จนท.กง.และบช.

นางสาวสุพรรษา บังเกิดสุข
ผช.จนท.กง.และบช.

นางสาวรุ่งทิวา ตันฮะเส็ง
ผช.จนท.ธุรการ

นางสาวสิริจันทร์ เกริงกำจรกิจ
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

นายอภิชาติ สมชื่อ
พนักงานจ้าง (นักการภารโรง)

นายกิจจา ควรประกอบกิจ
พนักงานจ้าง(นักการภารโรง)