ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบำเหน็ฎ เพื่อนงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๐ ต.ค. ๒๕๓๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทิพา เกตุมะยูร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ - ๑ พ.ย. ๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นายพนมไพร คำขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน