ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจ้างทำอาหารกลางวัน (อ่าน 5) 27 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 5) 27 มี.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 6) 27 มี.ค. 63
ประกาศ การเลื่อนรับเอกสารทางการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14) 26 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18) 25 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (อ่าน 18) 06 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 28) 05 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 25) 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ 2563 (อ่าน 37) 28 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 102) 02 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 103) 03 ต.ค. 62
ประกวดราคาซื้อหนังสือ วารสาร และตำรำ (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 142) 04 มิ.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 217) 03 เม.ย. 62
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) (อ่าน 225) 03 เม.ย. 62
แจ้งกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และกำหนดการอื่นๆ (อ่าน 246) 28 ก.พ. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 230) 28 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 325) 29 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 303) 24 ก.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 321) 24 ก.ย. 61
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 412) 30 พ.ค. 61
ประกวดราคาซื้อหนังสือ วารสาร และตำรา (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 392) 28 พ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 392) 28 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารกลางวัน (อ่าน 406) 11 เม.ย. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 391) 29 มี.ค. 61
ประกาศ ทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ ฯ (อ่าน 407) 29 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 489) 23 ก.พ. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โควต้า (อ่าน 429) 20 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 521) 26 ม.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 442) 06 ต.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 624) 12 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 631) 09 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ฯ การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 483) 01 มิ.ย. 60
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1625) 13 พ.ค. 60
สอบราคาหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน (อ่าน 477) 02 พ.ค. 60
เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ประจำปี 2560 (อ่าน 431) 11 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 616) 10 เม.ย. 60
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 446) 22 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 529) 19 ม.ค. 60