พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

2. สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ                       

4. สนับสนุนด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการ

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง

    มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง

6. สร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2. บุคลากรมีคุณภาพ

3. นักเรียนและบุคลากรมีขวัญกำลังใจ

4. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

5. นักเรียนมีคุณภาพ

6. สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะ

7. สถานศึกษามีบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

8. สถานศึกษามีการบริการที่ดี และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ                  

9. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง