กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรญา พรมแดน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดลธชา วัจนะเจริญ
ครู คศ.2

นางลัดดา สวัสดี
ครู คศ.3

นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวชญาพัฒน์ ดอกมะลิ
ครู คศ.3

นางนพวรรณ์ แจ้งสว่าง
ครู คศ.2

นายนริศ ลาภังยะวิทย์
ครู คศ.2

นายศักดา สุวรรณวงษ์
ครู คศ.2