เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชลูกพระยาศรีฯ

ลูกพระยา ศรีสุนทร ใจกล้าแกร่ง
มาร่วมแรง ร่วมใจ ใฝ่ศึกษา
โรงเรียนดี  ครูดี มีจรรยา
คุณธรรม ล้ำหน้า ปัญญาดี
ศึกษาเล่าเรียน พวกเราเพียร เขียนและอ่าน
วิชาการ กิจกรรม เกื้อนำหนุน
มีศีลธรรม เป็นคนดี ช่วยเจือจุน
สนับสนุน การศึกษา ให้ก้าวไกล
* ฟ้าเหลือง เรืองรอง อร่าม
ฟ้าสว่าง รอบรู้ ก้าวไกล
สีเหลือง คุณธรรม ประจำใจ
เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม
นักเรียนประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
ต้นโพธิ์ใหญ่ รวมใจ ให้ศึกษา
   (**) สถาบัน สร้างคนดี มีปัญญา
        พัฒนา ฉะเชิงเทรา เรายืนยง

                                    ซ้ำ**


                                                   ประพันธ์ โดยครูธาณี  แสงอรุณ