กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางทัศสุวรรณ ทองชู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพรศักดิ์ ทับทิม
ครู คศ.2

นายธาณี แสงอรุณ
ครู คศ.1