กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนรินทร์ทิพย์ ปิยะจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพัตรา ศิริวรรณ
ครู คศ.2

นายพรศักดิ์ ทับทิม
ครู คศ.2

นางนฤมล ดำรงพานิช
ครู คศ.1

นางสมสุข เขตแขวงควง
ครู คศ.2