คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ฐิติมาวดี เจริญรัชต์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 083-1870008
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.อัญชลี ตันศิริ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-7795540
ชื่อ-นามสกุล : นายบำเหน็ฎ เพื่อนงาม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 097-9456956
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย แสวงศิริผล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-8652246
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี เหลืองรุ่งรัส
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 097-9651782
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.อ.สมปอง จิตรไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 090-3969348
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ ฑีฆะวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-6338931
ชื่อ-นามสกุล : พระสหุห์อนุโรจน์ ฐิตสีโล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 086-1416301
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประยอม กลฺยาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 076-8267505
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญา จรุตานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 084-9456269
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิรวรรณ ช่วยชูตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-6870738
ชื่อ-นามสกุล : นายมาฆะ วรรณธนพิพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 092-0582187
ชื่อ-นามสกุล : นางมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-7500190
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิติมา คงปั้น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 087-5334721
ชื่อ-นามสกุล : นายพนมไพร คำขจร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 087-1386892