กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา
ครู คศ.4

นางสาวจิตลดา กองแก้ว
ครู คศ.3

นางนฤมล ดำรงพานิช
ครู คศ.1

นายณเอก อึ้งเสือ
ครู คศ.1

จ่าสิบเอกสมพงษ์ บุญฤทธิ์