กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางปณัฏฐชญา วิวัฒน์พานิช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายณเอก อึ้งเสือ
ครู คศ.1