คณะผู้บริหาร

นายพนมไพร คำขจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรทิพา เกตุมะยูร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา