ปฐมวัย

นางธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวธีนาถ ยศยิ่งยง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางมาจุรี สิงห์สวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววิภาวดี วาปีเน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางจิตต์ฐิตา จันทรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจันทร์เพ็ญ เกรียงไกรสิริกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวธัญพร แก้วแสนสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรัชฎาวรรณ จุลศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางอุบล สุขเจริญ
ครู คศ.1