กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลัดดา สวัสดี
ครู คศ.2

นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวกฤษณา คนไว
ครู คศ.2

นางดลธชา วัจนะเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว
ครู คศ.1