กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ
ครู คศ.3

นางดลธชา วัจนะเจริญ
ครู คศ.2

นางลัดดา สวัสดี
ครู คศ.2

นางสาวบุศริน พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางเสริม รักชื่อ
ครู คศ.2

นางเบญจวรรณ แสวงศิริผล
ครู คศ.2

นางสาวกฤษณา คนไว
ครู คศ.2

นางสาวดลนภาณ์ เลิศสนธิ์
ครู คศ.2

นางสาวกุสาวดี คุณแก้ว
ครู คศ.1