ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 54) 24 ก.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 46) 24 ก.ย. 61
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 149) 30 พ.ค. 61
ประกวดราคาซื้อหนังสือ วารสาร และตำรา (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 135) 28 พ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 158) 28 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารกลางวัน (อ่าน 185) 11 เม.ย. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 191) 29 มี.ค. 61
ประกาศ ทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ ฯ (อ่าน 170) 29 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 260) 23 ก.พ. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โควต้า (อ่าน 222) 20 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 359) 26 ม.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 262) 06 ต.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 445) 12 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 437) 09 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ฯ การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 294) 01 มิ.ย. 60
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 667) 13 พ.ค. 60
สอบราคาหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน (อ่าน 295) 02 พ.ค. 60
เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ประจำปี 2560 (อ่าน 292) 11 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 432) 10 เม.ย. 60
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 269) 22 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 362) 19 ม.ค. 60