ภาพกิจกรรม
การตรวจสอบการดำเนินด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จากกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,10:01   อ่าน 17 ครั้ง